ENROLMENT S.Y. - 2021-2022

ENROLMENT FOR SCHOOL YEAR 2021-2022 IS NOW GOING ON!

JUNIOR HIGH SCHOOL ENROLMENT LINK!

VFGNHS-JUNIOR HIGH SCHOOL ONLINE ENROLLMENT FORM (S.Y. 2021-2022)

Instructions: (Mga dapat sundin:)
1. This enrollment Form shall be answered by the parent/ guardian of the learner. (Ang enrollment form na ito ay sasagutan ng magulang/tagapag-alaga ng mag-aaral.)
2. Please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and write your answers legibly in CAPITAL letters. For items not applicable, write N/A. (Basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ang mga angkop na espasyo at isulat nang maayos sa MALALAKING TITIK ang iyong mga sagot. Sa mga aytem na hindi angkop, ilagay ang N/A.)
3. For questions/ clarifications, please ask for the assistance of the teacher/ person-in-charge. (Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro/ taong nakatalaga.)

SENIOR HIGH SCHOOL ENROLMENT LINK!

Welcome to VFGNHS SENIOR HIGH!
Instructions:
1. This enrollment form shall be answered by the parent/guardian of the learner.
2. Please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and type your answers in CAPITAL letters. For items not applicable, write N/A.
3. For questions/ clarifications, please ask for the assistance of the teacher/ person-in-charge.

HUMSS

Humanities & Social Sciences

H.E.

Home Economics

E.I.M.

Electrical Installation & Maintenance

EPAS

Electronic Products Assembly & Servicing

Your Future Starts Here.